Noutati

Hotărârea Guvernului nr. 191/2002, care a intrat în vigoare la data de 20.10.2023

Stimați consumatori,

Prin Hotărârea Guvernului nr. 752/2023 (MO395-397/20.10.23 art. 949), au fost aprobate modificări la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă (în continuare Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191/2002, care au intrat în vigoare la data de 20.10.2023.

Astfel, anexa nr. 7 la Regulamentul nominalizat, stabilește Metodologia privind repartizarea consumului direct/indirect de energie termică între consumatorii unui bloc locativ conectat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (în continuare – SCAET), în care există cel puțin un apartament deconectat de la SCAET.
Potrivit pct. 4 din Metodologie, consumul energiei termice în blocul locativ între apartamente se repartizează proporțional cotei consumatorului în condominiu sau cotei apartamentului din suprafața totală a apartamentelor. Iar, pentru efectuarea calculelor de repartizare a consumurilor de energie termică între consumatori, sunt necesare următoarele elemente de calcul:

a) structura suprafețelor în cadrul clădirii: apartamente și LUC, care includ casa scării, subsolul, coridorul comun, în cazul căminelor, și etajul tehnic;
b) spațiile încălzite în cadrul clădirii;
c) suprafața apartamentelor deconectate de la SCAET;
d) numărul de etaje ale blocului locativ.
e) consumul volumului de gaz
f) consumul energiei electrice

Totodată, ținem să vă comunicăm și prevederile pct. 11 din Metodologie, potrivit cărora, valoarea de pornire pentru calculul de repartizare a consumurilor lunare de energie termică o reprezintă consumul de energie termică, exprimat în Gcal, consumat de clădire, determinat conform indicilor echipamentelor de măsurare instalate în blocurile locative, iar în lipsa lor, costul se stabilește conform costului mediu pentru 1 m2 de suprafață încălzită a locuințelor tuturor blocurilor necontorizate ale fondului locativ.
Potrivit art. 51 alin. (4) din Legea 75/2015 cu privire la locuinţe, art. 40 alin. (2) din Legea 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, în sectorul rezidenţial, reprezentantul autorizat al consumatorilor din blocurile de locuit cu SCAET este administratorul fondului locativ, care repartizează lunar plata pentru serviciile prestate necontorizate în locuinţă în funcţie de suprafaţa ei totală și cantitatea de energie termică consumată între deţinătorii de apartamente, care sunt obligaţi să participe cu cotă-parte la cheltuielile de întreținere a proprietății comune din blocul locativ.
Prin urmare, conținutul normelor nominalizate supra, în ansamblul, lor stabilesc modul de evidență și de calcul al serviciilor comunale prestate în blocurile locative cu multe apartamente, în care proprietarii nu au contoare individuale, precum și obligativitatea proprietarilor de apartamente să achite aceste servicii (art. 48 alin. (9) din Legea 187/2022 cu privire la condominiu și art. 25 alin. (1) din Legea 1402/2002).
În acest sens, legislatorul prevede expres că plata pentru serviciile prestate necontorizate în locuință se efectuează conform indicatorilor contoarelor instalate la bloc și se REPARTIZEAZĂ DE CĂTRE ADMINISTRATOR FONDULUI LOCATIV PENTRU FIECARE LOCUINȚĂ NECONTORIZATĂ ÎN FUNCȚIE DE SUPRAFAȚA EI TOTALĂ ȘI ELEMENTELE DE CALCUL STABILITE DE METODOLOGIE.

Așadar, proprietarii urmează să suporte sarcinile proprietății comune pe cote-părți proporțional cotei lor părți [articolul 548 din Codul civil], iar cota parte ce revine fiecărui proprietar din proprietatea comună determină cota acestuia în totalul plăților obligatorii pentru întreținerea şi reparația bunurilor comune și în alte cheltuieli comune (coroborare a articolelor 3 și 12 alin. (1) din Legea 187/2022).

În continuare, ținem să vă comunicăm că, SRL ”Info Bon” deține calitatea de intermediar la decontări – persoană juridică care, în numele operatorului sau a gestionarului fondului locativ, asigură, în bază de contract, distribuirea pe apartamente a volumelor de servicii comunale furnizate/prestate, emiterea şi expedierea bonurilor de plată, perceperea plăţilor de la consumatori şi transferul acestora operatorilor, informarea consumatorilor privind facturarea şi obligaţiile de achitare a plăţilor pentru serviciile consumate (art. 2, art. 25 alin. (6) din Legea 1402/2002). Astfel, în baza contractului de prestare a serviciilor de intermediar la decontări încheiat cu administratorul blocului locativ, SRL ”Info Bon”, în calitate de intermediar la decontări, asigură la cererea gestionarului fondului locativ facturarea serviciului de alimentare cu energie termică și prepararea apei calde, exercitându-și obligațiile conform procedurilor stabilite în contract, acționând în baza normelor care reglementează tipul serviciului facturat.

În consecință, prevederile legale nominalizate sunt concluzia faptului că, în procesul de distribuire a volumelor de servicii comunale furnizate/prestate per/plătitor, ține de COMPETENȚA EXCLUSIVĂ A ADMINISTRATORULUI FONDULUI LOCATIV VERIFICAREA ȘI INSPECTAREA CIRCUMSTANȚELOR, CARE AR PUTEA SERVI DREPT TEMEI DE INIȚIERE A PROCEDURII DE RECONCILIERE A PLĂȚILOR LA NIVEL DE PLĂTITORI, IAR SRL ”INFO BON” POATE OPERA MODIFICĂRI DOAR LA DEMERSUL ADMINISTRATORULUI BLOCULUI LOCATIV, CONFORM ACTULUI DE RECONCILIERE ELIBERAT DE GESTIONAR ȘI A ÎNSCRISURILOR CONFIRMATIVE.